1. Hội đồng Quản trị Công ty: 05 người

Ông: Trần Mạnh               Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Mai Hữu Việt           Chức vụ: Thành viên HĐQT

Bà:   Trà Thị Thành          Chức vụ: Thành viên HĐQT

Bà:   Lê Thị Thanh Thủy   Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ông: Lê Quang Huy         Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Ban Giám đốc: 02 người

Ông: Mai Hữu Việt           Chức vụ: Giám đốc

Bà:   Trà Thị Thành          Chức vụ: Phó Giám đốc

3. Ban Kiểm soát: 03 người

Bà:   Nguyễn Thị Giác                 Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Nguyễn Gia Phước Toại     Chức vụ: Thành viên

Ông: Nhâm Anh Tuấn                  Chức vụ: Thành viên

 

058539